Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1       Algemene Voorwaarden: deze door Yoga Karavaan gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga Karavaan, www.yogakaravaan.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op de website.

1.2       Yoga Karavaan: Yoga Karavaan is onderdeel van de eenmanszaak Cindy van Kester aan de Valkenierstraat 6 in ’s-Gravenzande en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67740359.

1.3       Deelnemer: degene die een yoga les, workshop of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga Karavaan.

1.4       Deposit: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de retreat geldt.

1.5       Prijs retreat: de totale prijs van het retreat, inclusief deposit.

1.6       Privé Les: een privé yoga les bij Yoga Karavaan, waarvoor de Deelnemer van te voren een afspraak moet maken.

1.7       Retreat: een door Yoga Karavaan georganiseerde yoga retreat (weekend).

1.8       Yoga Les: een door Yoga Karavaan georganiseerde yoga les.

1.9       Workshop: een door Yoga Karavaan georganiseerde workshop.

1.10     Website: de website van Yoga Karavaan: www.yogakaravaan.nl

2. Toepasselijkheid

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Yoga Lessen, workshops en retreats. Door deelname aan een yoga les, workshop of retreat verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

2.2       Yoga Karavaan kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Deelname

3.1       Een deelnemer kan deelnemen aan yoga lessen, workshops of retreats nadat deze zich vooraf bij Yoga Karavaan daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. prijs heeft betaald.

3.2       Een inschrijving van een Yoga Les of Workshop komt tot stand op het moment dat Yoga Karavaan het verschuldigde bedrag van de Deelnemer heeft ontvangen.

3.3       Een inschrijving van een Retreat komt tot stand op het moment dat Yoga Karavaan de de Deposit van de Deelnemer heeft ontvangen.

3.4       Voor het volgen van privé yoga lessen biedt Yoga Karavaan losse Privé Lessen aan. Een losse Privé Les duurt 60 of 90 minuten.

3.5       De geldende prijzen voor de Yoga Lessen, Workshops, Retreats of Privé Lessen staan altijd op de Website.

3.6       Voor sommige Workshops en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is gelding tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

4. Betalingen en prijswijzigingen

4.1       Voor deelname aan een Yoga Les, Workshop of Privé Les moet voorafgaand aan de te volgen Les c.q. Workshop betaald worden. Betaling kan via de website (Ideal), in contanten, of indien beschikbaar, via PIN.

4.2       Bij deelname aan een Retreat dient de Deposit uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de replande Retreat te worden voldaan.

4.3       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor de prijzen van de Yoga Lessen, Workshops of Privé Lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

5. Annulering deelname Yoga Les

5.1       Tot 4 uur voor de geplande Yoga Les kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogakaravaan.nl.

5.2       Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 4 uur voor een geplande Yoga Les annuleert, wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald.

5.3       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor de Yoga Les te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

6. Annulering deelname Workshop / annulering Workshop

6.1       Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogakaravaan.nl.

6.2       Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van €10,- administratiegeld.

6.3       Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald.

6.4       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor de Workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

7. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

7.1       Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogakaravaan.nl.

7.2       Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

7.3       Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

7.4       Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

7.5       Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

7.6       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

8. Lesrooster voor Yoga Les

8.1       Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en / of per e-mail.

8.2       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor om een geplande Yoga Les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In geval van annulering wordt de door de Deelnemers reeds betaalde Prijs terugbetaald.

9. Workshop rooster

9.1       Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en / of per e-mail.

9.2       Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

10. Retreat programma

10.1     Het geldende Retreat programma staat altijd op de Website. Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en / of per e-mail.

10.2     Yoga Karavaan behoudt zich het recht voor om een geplande Retreat te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

11. Aansprakelijkheid

11.1     Yoga Karavaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yoga Karavaan.

11.2     Yoga Karavaan werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yoga les bij Yoga Karavaan, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yoga Karavaan biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
  • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

12. Persoonsgegevens

12.1     Yoga Karavaan verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van inschrijvingen. Yoga Karavaan gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

12.2     Yoga Karavaan gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Karavaan en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Karavaan, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogakaravaan.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Karavaan gebruik kan worden gemaakt.

12.3     Yoga Karavaan geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Login

Lost your password?